ประวัติ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เจ้าหน้าที่ อบต.
 
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายรับ-รายจ่าย
กองทุน สป.สช.
 
 
หนังสือพิมพ์
 
สถานีโทรทัศน์
 
กระทรวงต่างๆ
 
จังหวัดทั่วไทย
 
เว็ยช่วยค้นหา
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program
 

คู่มือเลือกตั้ง อบต.

เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเพื่อบริหารตำบลบางไผ่
     - เลือกนายก อบต. ที่เป็นคนดี
     - เลือกสมาชิกสภา อบต. ที่เสียสละ
     - เลือกคนที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ได้ อบต. ที่ทำงานเพื่อพวกเรา

      ในวันอาทิตย์ที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2552  เวลา  08.00 - 15.00 น.

การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีผลกระทบต่อสิทธิของตนอย่างไร
     - สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล  กทม. และเมืองพัทยา
     - สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
     - สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา
     - สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
     - สิทธิเข้าชื่อร้องขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยาให้พ้นจากตำแหน่ง


"ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง
        แล้วไม่ไปใช้สิทธิ
                  
ท่านจะเสียสิทธิหลายประการ"

จะแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างไร
* เหตุที่ยอมรับเป็นเหตุผลในการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่เสียสิทธิได้แก่
  1. เจ็บป่วย
  2. ร่างกายทุพลภาพ จนไม่สะดวกที่จะไปใช้สิทธิ
  3. มีอายุเกิน 70 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  4. ไม่อยู่ในภูมิลำเนาในวันเลือกตั้ง เช่น
       - มีกิจธุระสำคัญเร่งด่วนต้องเดินทางไกล
       - มีกิจธุระต้องเดินทางไปต่างประเทศ
       - มีถิ่นที่อยู่ไกลจากที่เลือกตั้งเกิน 100 กม.
       - ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
       - ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
* วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  1. ผู้ที่จะแจ้งเหตุได้คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเจ้าบ้าน
  2. ต้องแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน
  3. หากไม่ได้แจ้งก่อนวันเลือกตั้ง ต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  4. การแจ้งเหตุต้องทำเป็นหนังสือ ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายทะเบียนอำเภอ)
การลงคะแนนที่ทำให้บัตรเสียมีลักษณะอย่างไร
   1. บัตรเลือกตั้งปลอม
   2. ทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง
   3. ทำกากบาทนอก "เช่นทำเครื่องหมาย" ลงคะแนน
   4. ทำกากบาท "ช่องไม่ลงคะแนน"
   5. ทำกากบาทใน " ช่องทำเครื่องหมาย" ที่ไม่ตรงกับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง
   6. ทำกากบาททั้งใน "ช่องทำเครื่องหมาย" ลงคะแนนและ "ช่องไม่ลงคะแนน"
   7. ทำกากบาทใน "ช่องทำเครื่องหมาย" มากกว่าจำนวนสมาชิก อบต. หรือนายก อบต.
   8. ทำเครื่องหมายลงคะแนนใน "ช่องทำเครื่องหมาย" เดียวกันมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์..เรื่องการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลบางไผ่ ประจำปี 2558 หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน โดยจัดอบรมวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลบางไผ่ ประจำปี 2558 หลักสูตรการทำลูกประคบ โดยจัดอบรมวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ครั้งที่3)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศคณะกรรมการตัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลบางไผ่ ประจำปี 2558
รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.บางไผ่ ประจำปี 2558

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

 
   
 
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๐ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ โทร.0-2446-7542-3 แฟกซ์. 0-2879-5080