ประวัติ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เจ้าหน้าที่ อบต.
 
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายรับ-รายจ่าย
กองทุน สป.สช.
 
 
หนังสือพิมพ์
 
สถานีโทรทัศน์
 
กระทรวงต่างๆ
 
จังหวัดทั่วไทย
 
เว็ยช่วยค้นหา
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program
 

คู่มือเลือกตั้ง อบต.

เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเพื่อบริหารตำบลบางไผ่
     - เลือกนายก อบต. ที่เป็นคนดี
     - เลือกสมาชิกสภา อบต. ที่เสียสละ
     - เลือกคนที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ได้ อบต. ที่ทำงานเพื่อพวกเรา

      ในวันอาทิตย์ที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2552  เวลา  08.00 - 15.00 น.

การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีผลกระทบต่อสิทธิของตนอย่างไร
     - สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล  กทม. และเมืองพัทยา
     - สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
     - สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา
     - สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
     - สิทธิเข้าชื่อร้องขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยาให้พ้นจากตำแหน่ง


"ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง
        แล้วไม่ไปใช้สิทธิ
                  
ท่านจะเสียสิทธิหลายประการ"

จะแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างไร
* เหตุที่ยอมรับเป็นเหตุผลในการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่เสียสิทธิได้แก่
  1. เจ็บป่วย
  2. ร่างกายทุพลภาพ จนไม่สะดวกที่จะไปใช้สิทธิ
  3. มีอายุเกิน 70 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  4. ไม่อยู่ในภูมิลำเนาในวันเลือกตั้ง เช่น
       - มีกิจธุระสำคัญเร่งด่วนต้องเดินทางไกล
       - มีกิจธุระต้องเดินทางไปต่างประเทศ
       - มีถิ่นที่อยู่ไกลจากที่เลือกตั้งเกิน 100 กม.
       - ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
       - ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
* วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  1. ผู้ที่จะแจ้งเหตุได้คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเจ้าบ้าน
  2. ต้องแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน
  3. หากไม่ได้แจ้งก่อนวันเลือกตั้ง ต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  4. การแจ้งเหตุต้องทำเป็นหนังสือ ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายทะเบียนอำเภอ)
การลงคะแนนที่ทำให้บัตรเสียมีลักษณะอย่างไร
   1. บัตรเลือกตั้งปลอม
   2. ทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง
   3. ทำกากบาทนอก "เช่นทำเครื่องหมาย" ลงคะแนน
   4. ทำกากบาท "ช่องไม่ลงคะแนน"
   5. ทำกากบาทใน " ช่องทำเครื่องหมาย" ที่ไม่ตรงกับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง
   6. ทำกากบาททั้งใน "ช่องทำเครื่องหมาย" ลงคะแนนและ "ช่องไม่ลงคะแนน"
   7. ทำกากบาทใน "ช่องทำเครื่องหมาย" มากกว่าจำนวนสมาชิก อบต. หรือนายก อบต.
   8. ทำเครื่องหมายลงคะแนนใน "ช่องทำเครื่องหมาย" เดียวกันมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2555
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2555
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555
เอกสารงบประมาณประจำปี 2555
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2555
ประกาศ การปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่และปรับระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับ 7 เป็นระดับ 8
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

 
   
 
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๐ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ โทร.0-2446-7542-3 แฟกซ์. 0-2879-5080